Algemene voorwaarden Winter Sfeer Markt Belfeld

 
 
1 De Organisatie van deze markt is in handen van Centrum Promotion Belfeld, de indeling van de kramen en grondplaatsen wordt uitsluitend door onze herkenbare medewerkers ingedeeld en toegewezen, hieraan dient de huurder zonder voorwaarden aan te voldoen.

2 Bij de toewijzing van de standruimte zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de deelnemers. U mag geen andere artikelen te koop aan te bieden, dan die waarmee hij/zij heeft ingeschreven. En alleen artikelen voor de winterse feestdagen.

3 Deelname is altijd voor rekening en risico van de deelnemer. voor verlies c.q. beschadiging van goederen, inkomstenderving, dan wel enig ander eigendom van de standhouder, kan de organisatie nimmer aansprakelijk worden gesteld; noch voor enige bedrijfsschade ontstaan bij deelname aan de WinterSfeerMarkt.

4 Betaling van de standhuur dient vooraf te gebeuren, 14 dagen na dagtekening van de factuur. Inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling. Kraam is voorzien van zijl, verlichting, voorschot en u kunt gebruik maken van stroom max 1000 watt zelf verlengkabel mee nemen.

5 Het niet toegestaan, reclameborden, rekken e.d. voor of naast de kraam/ grondplaats te plaatsen, of anderszins de loopruimte voor het publiek te beperken, of te beïnvloeden.

6 U dient uiterlijk een uur voor aanvang van de markt aanwezig te zijn, (van af 10 uur kunt u opbouwen ) ter hoogte van de Intertoys vind u de info kraam (Muldersplein 52), standhouder mogen zonder toestemming van de marktmeester de markt nooit vroegtijdig verlaten.

7 Indien door omstandigheden, welke het gevolg zijn van overmacht, de markt geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden, zal de standhouder geen aanspraak kunnen doen gelden op teruggave of vermindering van de door hem betaalde standhuur. De standhouder vrijwaart de organisatie voor elke schade c.q. aansprakelijkheid bij aflasting van de markt, ongeacht de reden hiervan.

8 Annulering/afzegging/absentie door de standhouder geeft geen recht op teruggave van reeds betaalde standhuur. Als u om welke reden dan ook niet uw plaats inneemt blijft u aansprakelijk voor de standhuur.

9 De kraam en of grondplaats en de ruimte er omheen moeten na afloop van de markt schoon opgeleverd worden, het afval/verpakkingsmateriaal dient de standhouder zelf in de aangeboden vuilniszak te deponeren en af te voeren, ook dient u maatregelen te nemen dat zwerfvuil niet weg waait.

10 Bij verkoop van food dient u te handelen volgens de regels in de warenwet.

11 Door de knusse opzet van de markt is het niet mogenlijk om de auto, aanhanger achter de kraam te parkeeren. Aan wijzingen van de organisatie of politie omtent het parkeeren van u auto dient u op te volgen.

12 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie/marktmeester. De standhouder dient zich hier aan te houden.
 
Team WinterSfeerMarkt Belfeld

Search